Den fleksible bussen

Den fleksible bussenBussen er overlegen all annen kollektivtrafikk når det gjelder fleksibilitet ettersom den når som helst kan avvike fra sin opprinnelige rute dersom det skulle komme hindringer i veien for den. Det er jo også slik at nye ruter kan opprettes og gamle ruter endres uten at det er store kostnader forbundet med det. På den måte kan bussruter hele tiden legges der behovet til enhver tid er størst og holdeplassene legges der det et mest formålstjenlig. Bussen er også rasjonell i den forstand at den er relativt billig i anskaffelse og drift og er dermed heller ikke avhengig av å måtte betjene et stort befolkningsunderlag for å kunne gå med overskudd. Som transportmiddel er den således velegnet både i grisgrendte og tettbebygde strøk.

Har blitt miljøvennlige

Etter i mange år å ha vært dieseldrevne har kravet til større miljøvennlighet utløst en stor aktivitet med hensyn til å finne frem til mer annet drivstoff innenfor rimelige kostnadsrammer og uten at det går nevneverdig utover bussens yteevne. I dag kjøres derfor busser blant annet på etanol og biogass. Stadig vanligere har det dessuten blitt at busser kjøres på elektrisitet. Da naturlig nok ikke via strømførende skinner eller ledninger, men ved hjelp av oppladbare batterier. Skjønt busser som går på elektrisitet via strømførende kabler i luften – de såkalte trolleybussene – finnes fremdeles i en rekke byer. Et slik eksempel er Malmø i Sverige, der resultatene skal være meget gode. Passasjerkapasiteten ble det lenge også satt spørsmålstegn ved, men også dette argumentet mot buss som kollektivt transportmiddel har blitt svekket først og fremst gjennom utviklingen av leddbusser, men også ved at innredningen er blitt mer rasjonell.

Omnibus

Ordet «buss» stammer forresten fra det latinske «omnibus» som betyr «for alle», og er et utpreget internasjonalt ord som benyttes mer eller mindre i den samme formen på de fleste språk.