Kollektivtrafikk til beste for alle

Befolkningskonsentrasjonen omkring de store byene har gjort kommunikasjon til et helt vesentlig element i all byplanlegging. Dessverre er det et gjennomgående trekk i alle større byer, at utbygging og tilrettelegging av kollektivtrafikken ikke prioriteres høyt nok, og heller ikke tidsnok, slik at det lett oppstår strekninger der reisetid og –regelmessighet er langt fra tilfredsstillende. Et sterkere fokus på kollektive transportmidler tidligere i planleggingsfasen, kunne løst mange av de problemer man opplever i dag. En bedre balanse mellom kollektive transportmidler og privatbilbruk, ville skapt betydelig bedre og raskere fremkommelighet, og dermed også høyere livskvalitet for befolkningen i området.

Ulike løsninger fra sted til sted

Kollektivtrafikk tilrettelegges på veldige ulike måter, fra by til by, og fra land til land. Enkelte steder legges hovedvekt på buss, mens en andre steder, først og fremst konsentrerer seg om sporbunden trafikk, som sporvogn, T-bane, eller tog. Det kan ha historiske og kulturelle forklaringer, eller være økonomisk eller topografisk begrunnet. Man behøver imidlertid ikke ha stor fantasi eller innsikt i infrastruktur, for å innse at en større grad av samarbeid og erfaringsutveksling byer imellom, kunne spart samfunnet for mye tid og ressurser.

Formålet med denne hjemmesiden er å diskutere ulike aspekter ved kollektivtrafikken. Både fordeler og ulemper. Det er som alltid vanskelig og kanskje ikke en gang formålstjenlig å ha som ambisjon å lage en heldekkende oversikt. Derfor er det i høyeste grad ønskelig at leserne selv kompletterer innholdet med å dele sine egne kunnskaper, erfaringer og refleksjoner rundt disse emnene med andre, gjennom aktive innspill i den offentlige debatten.