Mer offentlig kommunikasjon, mindre bruk av bil.

More public transport,De aller fleste er nok enige om at et godt og trygt bymiljø sikres gjennom at det utvikles gode og attraktive offentlige kommunikasjonsmidler og at man på den måten gjør bruk av privatbil uhensiktsmessig. Men hvordan man skal gå frem og hvor mye vekt som skal legges på privatbilismen versus offentlige kommunikasjonsmidler, er det stor uenighet om.

Enighet om mindre bilbruk i sentrum

Enkelte partier i Oslo vil f.eks. at man skal legge opp til «et bilfritt sentrum» selv om alle vet at det ikke er mulig å gjennomføre ettersom man aldri kommer utenom varetransport, syketransporter, renhold og en lang rekke andre tjenester som ikke kan utføres uten bruk av kjøretøyer. Men det å redusere privatbiltrafikken i de sentrale områdene i storbyer er nok en ambisjon de aller fleste likevel vil stille opp på. Å prioritere utbygging av offentlig kommunikasjon fremfor veibygging er således trolig ukontroversielt i de aller fleste tilfeller.

Fremkommelighet for biler også viktig

Det betyr imidlertid ikke at bedre veier i trafikktette områder alltid må komme bakerst i prioriteringskøen. Biltrafikken er kommet for å bli og da må man også se til at den gis så vidt gunstige forhold at den ikke skaper unødvendige problemer for trafikantene spesielt, men også for samfunnet som helhet. Ta f.eks. den pågående diskusjonen om utbygging av E18 inn til og gjennom Oslo vestfra. Mye tyder på at en utbedret vei og dermed en mer effektiv inn- og gjennomfart vil redusere den miljømessige belastningen som bilbruken representerer betydelig. Dessuten vil utbedringen bety kraftig redusert reisetid for mange.

Den sikreste måten å redusere privatbilbruken i sentrale byområder er uten tvil å forbedre kollektivtilbudet. Det krever imidlertid store ressurser og en sterk politisk vilje og gjennomføringskraft for å få det til. Kollektivtrafikken må bli billigere, avgangene hyppigere, komforten bedre og punktligheten bedre for at de svorne privatbilister vil sette bilen hjemme.