Samarbeid til trafikantenes beste

common ticketingOffentlig kommunikasjon drives av en rekke ulike aktører og med en rekke ulike transportmidler som alle har sine fordeler og ulemper. Ikke sjelden ser man også at ulike transportmidler trafikkerer samme strekning. Det kan i utgangspunktet virke suboptimalt, men det trenger det slett ikke være.

Koordinering av rutetabeller

At det for eksempel går både T-bane og buss fra Jernbanetorget i Oslo til Østerås i Bærum, er tvert om en stor fordel for trafikantene ettersom bussene stopper på mange flere holdeplasser. Trafikanten kan dermed kombinere T-bane og buss for slik å komme så nær målet som mulig. Dette fordrer imidlertid et utstrakt samarbeid de ulike aktørene imellom ettersom det å kombinere transportmidler kun blir effektivt dersom rutetabellene er koordinert. Heri ligger betydelige utfordringer, men fordelene med vellykket samarbeid er så mange og åpenbare at aktørene strekker seg langt for å tilfredsstille passasjerenes krav og ønsker på dette område

Når det samarbeides om rutetabellene er det selvsagt at det også samarbeides om å informere om dem. I Oslo ser man derfor at så godt som all trafikkinformasjon er samlet hos en sentral aktør. Det sparer trafikkselskapene for mye arbeid og innebærer en mye høyere servicegrad overfor passasjerene. Over alt utvikles det dessuten app’er som gjør reiseplanlegging mye enklere.

Felles billettsystem

Et vel så viktig samarbeidsområde et billettsystem. Med samkjørte takster og betalingssystemer fremstår kollektivtrafikken som et mye enklere og mer attraktivt alternativ. At en billett gjelder på flere transportmidler innenfor en gitt tidsramme kan åpenbart være gunstig både for trafikant og trafikkselskap. NSB trafikkerer f.eks strekningen Oslo Sentrum – Gardermoen med sine lokaltog. Ikke bare er prisen betydelig lavere enn konkurrenten Flytoget, men den som kjøper billetten hos NSB kan dessuten benytte den innenfor et tidsrom på to og en halv time på alle Ruters busser, trikker og T-baner. I et slik perspektiv er det ikke underlig at NSB stjeler mange av Flytogets passasjerer. I alle fall de passasjerene som betaler sine reiser selv.